تماس با ما

کد امنیتی
  • بانک شهر بانک شهر
  • بانک شهر بانک شهر
  • بانک شهر بانک شهر

sanbad.ir

ﺍز ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﻯ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎﻥ اﯾﺮاﻧﯽ در زﻣﺎﻥ ﺧﺴﺮوﭘﺮوﯾﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و از ﺳﺮداراﻥ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻬﺮاﻡ ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ

همچنین قابل استفاده در زمینه توریست و آژانسهای مسافرتی